Triển lãm EIMA 2020 Ý

Tình trạng khẩn cấp Covid-19 đã xác định một địa lý kinh tế và xã hội mới với những hạn chế toàn cầu. Lịch triển lãm thương mại quốc tế đã được sửa đổi hoàn toàn và nhiều sự kiện đã bị hủy hoặc hoãn lại. EIMA International cũng đã phải điều chỉnh lại lịch trình của mình bằng cách dời triển lãm Bologna sang tháng 2 năm 2021, đồng thời lên kế hoạch xem trước kỹ thuật số quan trọng và chi tiết cho sự kiện này vào tháng 11 năm 2020.


Thời gian đăng: 06-02-2020